Trang chủ / Tư vấn / Điều kiện chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài

Câu hỏi tư vấn: Xin chào Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn nhờ tư vấn cho tôi như sau: Công ty tôi hiện đang thực hiện một dự án đầu tư có vốn nước ngoài. Nếu bây giờ tôi muốn chuyển nhượng dự án này thì điều kiện chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài là gì xin luật sư tư vấn cho tôi. Cảm ơn Luật sư.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến bộ phân tư vấn của Công ty luật AMI. Với nội dung câu hỏi của bạn, AMI xin đưa ra các ý kiến tư vấn như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải tuân thủ theo các quy định và điều kiện của pháp luật về đầu tư nước ngoài. Do đó, khi thực hiện việc chuyển nhượng dự án đầu tư có vốn nước ngoài, nhà đầu tư cần pháp đáp ứng những điều kiện nhất định.

Các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư nước ngoài cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật đầu tư 2014, nhà đầu tư được quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng được các điều kiện:

  • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc một trong các trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư 2014.
  • Dự án có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc danh mục các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tuân thủ các điều kiện quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu dự án có vốn nước ngoài cần chuyển nhượng thuộc trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Dự án đáp ứng được các điều kiện về chuyển nhượng dự án theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và các  quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với các dự án theo quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Ban Quản lý của các đơn vị này sẽ quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư khi nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện nêu trên.

Nếu việc chuyển nhượng dự án đầu tư phát sinh thu nhập, nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư cần thực hiện nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý chuyển nhượng dự án đầu tư

  • Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
  • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
  • Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014;
  • Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến việc chuyển nhượng dự án đầu tư

Dù là dự án có vốn đầu tư trong nước hay vốn đầu tư nước ngoài thì nhà đầu tư vẫn có quyền chuyển nhượng dự án vì dự án thuộc sở hữu của nhà đầu tư nên họ có quyền định đoạt đối với dự án. Việc chuyển nhượng cần được thực hiện đúng quy trình và đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo tính pháp lý của dự án.

Bài viết liên quan

Hỗ trợ online